Premium Shareing
    

     ♦ 选 用 策 略  |   ♦ 分 享 策 略  |   ♦ 导 购 策 略

导购策略

         号中号:租号、租会员、转让会员,共享经济、共享信息、共享帐号、共享账号。
导购策略:
         · 取自己的导购网址,请先【登录号中号】
         · 获取分类网站的导购网址【分类网站】
         · 自己组织搜索网站的条件,获取导购网址。【搜索网站】
         · 进入号主的帐号铺,获取导购网址。
         · 将“我的导购网址”,通过QQ群、微信、论坛、博客、个性签名、自己的网站等方式告诉网友。
         【导购提成】