Premium Shareing
    

领取说明

         出租帐号、转让帐号、推荐,皆可获得结算ID点。这些ID点,在 idinid.com 您可用于选用帐号,也可领取到银行卡或支付宝。
         · 每 10 个结算ID点,对应领取 1 元RMB。
         · 可领取额到 20 元,即可申请领取。
         · 每周二,统一转发上周一至周日的领取申请。